KVKK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tohum Danışmanlık (Şirket) tarafından hazırlanmıştır.

  • Sitemiz iletişim kutusu üzerinden Kimlik (ad ve soyad) ve İletişim (elektronik posta adresi) bilgileriniz, şirketimiz ile iletişim kurmanız doğrultusunda taleplerinize yanıt vermek amacıyla işlenir. Kişisel verileriniz herhangi bir şekilde hiçbir kişi veya kuruma aktarılmaz.

Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Dayanak

Bu kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmekte olup, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmekte ve yalnızca amaçla sınırlı olarak amacın gerçekleşmesi süresince saklanmaktadır. Amacın gerçekleşmesi sonrasında bilgileriniz imha edilmektedir. 

Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alınmaktadır. Ayrıca kişisel verilerinizin saklanmasında, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yalnızca ilgili mevzuatın gerektirdiği yasal süreye riayet edilmektedir.

Kişisel Haklar ve Başvuru Usulü

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, https://mollayegan.com.tr/ adresinde bulunan formu eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzaladıktan sonra bizzat teslim ederek ya da iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla "Yıldırım Mh, Yıldırım Cd. No:9, 16350 Yıldırım/Bursa adresine kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgelerle birlikte ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizle mollayegan.com.tr adresine elektronik posta yoluyla başvurularınızı iletebilirsiniz.